Anasayfa » İhaleler » Bisiklet Yollarının Tadilatı Ve Düzenlenmesi

Bisiklet yollarının tadilatı ve düzenlenmesi


İhaleyi Açan Firma : Konya Büyükşehir Belediye Bşk.
İhaleyi Konusu : Bisiklet Yollarının Tadilatı Ve Düzenlenmesi

ŞARTNAME :

BİSİKLET YOLLARININ TADİLATI VE DÜZENLENMESİ
İhale Sahibi     : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer     : Yenişehir Mah. Vatan Cad. No:2 Selçuklu/KONYA
Son Müracaat Tarihi     : 31.01.2012 - 11:00
İhale Tarihi     : 31.01.2012 - 11:00
BİSİKLET YOLLARININ TADİLATI VE DÜZENLENMESİ 
Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 
Bisiklet Yollarının Tadilatı ve Düzenlenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası     :     2012/3578 
1-İdarenin 
a) Adresi     :     Yenişehir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Belediye Sarayı Selçuklu/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası     :     3322211400 - 3322211638 
c) Elektronik Posta Adresi     :     fenisleri@konya.bel.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı :     İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer     :     Konya 
c) İşe başlama tarihi     :     Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi     :     Yer tesliminden itibaren 180 (Yüz seksen) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer     :     Yenişehir Mah. Vatan Cad. No:2 Selçuklu/KONYA 
b) Tarihi ve saati     :     31.01.2012 - 11:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: 
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. 
b) Teknik Personel: 
Adet     Pozisyonu     Mesleki Ünvanı     Mesleki Özellikleri 
1 Adet      Şantiye Şefi      İnşaat Mühendisi      5 Yıl Deneyimli 
1 Adet     Tekniker     Harita Teknikeri     3 Yıl Deneyimli 
1 Adet     Tekniker     İnşaat Teknikeri     3 Yıl Deneyimli 
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 
3 Adet Damperli Kamyon 
2 Adet Demir Bandajlı Titreşimli Silindir (4-8 Ton statik Ağırlığında) 
2 Adet Kompaktör, 
2 Adet Kepçeli Ekskavatör, 
1 Adet Derz Kesme Makinesi, 
2 Adet Su Arazözü veya Su Tankı 
1 Adet Bobcat 
1 Adet Nivo, 
1 Adet Elekronik Teodolit 
1 Adet Asfalt yama ve bakım aracı (Asfalt Robotu) 
1 Adet Kamyonet 
1 Adet Hilti 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları veya Mimarlık Bölümü mezunları 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (5.kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 


Sayfa Yüklenme Süresi: 0,06 saniye.
İşletici Firma: Furkan Ajans | http://www.konyarehberi.net
Aksinne Mahallesi Gülşen Sokak No: 4 / B Meram / Konya
iletisim@konyarehberi.net    |     Telefon: 0 (332) 351 01 57
Copyright © Star Bilgisayar Yazılım Ofisi 2017
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0