Anasayfa » İhaleler » 1 Adet Çekici (tır) Ma Alımı

1 Adet Çekici (Tır) Ma Alımı


İhaleyi Açan Firma : Konya Büyükşehir Belediye Bşk.
İhaleyi Konusu : 1 Adet Çekici (tır) Ma Alımı

ŞARTNAME :

1 Adet Çekici (Tır) Ma Alımı 
İhale Sahibi     : Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer     : Yenişehir Mah. Vatan Cad. No:2 Selçuklu / KONYA
Son Müracaat Tarihi     : 23.01.2012 - 10:00
İhale Tarihi     : 23.01.2012 - 10:00
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

1 Adet Çekici (Tır) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası     :     2011/207715 
1-İdarenin 
a) Adresi     :     Yenişehir Mah. Vatan Cad. No:2 Selçuklu / KONYA 
b) Telefon ve faks numarası     :     3323551731 - 3323553745 
c) Elektronik Posta Adresi     :     satinalma@konya.bel.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı :     İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri :     Büyükşehir Belediyesi Tatlıcak Tesisleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğü Karatay / KONYA 
c) Teslim tarihi     :     Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) takvim günüdür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer     :     Yenişehir Mah. Vatan Cad. No:2 Selçuklu / KONYA 
b) Tarihi ve saati     :     23.01.2012 - 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
Aday veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
İstekliler, teklif ettikleri araçlara ait fotoğraf ve katalogları ibraz edeceklerdir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine şartname bedelinin yatırılmasına müteakip makbuzu ile birlikte Ereğli Yolu Üzeri Tatlıcak Mah. Vatan Sanayi Sitesi Yanı Büyükşehir Belediyesi Tatlıcak Tesisleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat İşleri Şube Müdürlüğü Karatay/KONYA adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 260 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini 00158007290051109 nolu Vakıflar Bankası Konya Merkez Şubesi hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına elden verilebilir veya aynı adrese iadeli-taahhütlü posta yolu ile gönderilebilir. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


Sayfa Yüklenme Süresi: 0,09 saniye.
İşletici Firma: Furkan Ajans | http://www.konyarehberi.net
Aksinne Mahallesi Gülşen Sokak No: 4 / B Meram / Konya
iletisim@konyarehberi.net    |     Telefon: 0 (332) 351 01 57
Copyright © Star Bilgisayar Yazılım Ofisi 2017
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0