Anasayfa » İhaleler » 2012 Yili Kuru Bakliyat Alimi

2012 YILI KURU BAKLİYAT ALIMI


İhaleyi Açan Firma : İzmir Büyükşehir Belediye Bşk
İhaleyi Konusu : 2012 Yili Kuru Bakliyat Alimi

ŞARTNAME :

 KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR
İzmir Büyükşehir Belediyesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI KURU BAKLİYAT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası     :     2012/1228
1-İdarenin
a) Adresi     :     CUMHURIYET BULVARI No:1 K:4 35250 KONAK İZMİR
b) Telefon ve faks numarası     :     2322931391 - 2322934246
c) Elektronik Posta Adresi     :     satinalma@izmir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı      :     İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri      :     GÜRÇEŞME ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİNİN BULUNDUĞU ALANDAKİ AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ GIDA AMBARI GÜRÇEŞME/İZMİR
c) Teslim tarihi     :     MALLAR, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA 12.03.2012 TARİHİNDEN 31.12.2012 TARİHİNE KADAR İDARENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer     :     İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Konak/İZMİR)
b) Tarihi ve saati     :     02.02.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Kepek unu hariç tüm ürünler için, üretici firmaya ait ilgili Bakanlıktan Alınmış Gıda Sicil Sertifikaları veya İşletme kayıt belgeleri,
2-Kepek unu hariç tüm ürünler için, üretici firmanın Gıda Sicil Sertifikasının ibraz edilmesi durumunda ürünlere ait (9 kalem ana madde ve bunlara ait alt maddeler için) Gıda Üretim Sertifikaları (Üretim İzin Belgeleri),
3- Kepek unu hariç tüm ürünler için, alınacak Mallarda kullanılan ambalaj materyallerine dair ilgili Bakanlıktan alınmış üretim izin belgeleri veya sicil belgeleri,
4-Kepek unu hariç tüm ürünler için, ambalaj materyali hangi firmadan alındıysa o firma tarafından, ambalaj materyalinin hangi amaçla kullanılacağına dair bilgiyi içeren onaylanmış bir belge tekliflerle birlikte verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
6) İstekliler gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler; Makarna, kuru fasulye, mercimek,bulgur, nohut, un, salça domates ve toz şeker için ; ürünün üretildiği firmaya ait Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TS´ye uygunluk belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, pirinç için ürüne ait; ilgili tebliğine uygunluğunu gösteren belgeyi veya bir kamu kurumu laboratuvarında yaptırılmış analiz raporunu (teknik şartnamede madde 4 c ve g fıkralarındaki ürün özelliklerinin belirleyicilerinden olan analizlerdir.) teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE BÜROSU (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE BÜROSU (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((DOKSAN)) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   
Sayfa Yüklenme Süresi: 0,05 saniye.
İşletici Firma: Furkan Ajans | http://www.konyarehberi.net
Aksinne Mahallesi Gülşen Sokak No: 4 / B Meram / Konya
iletisim@konyarehberi.net    |     Telefon: 0 (332) 351 01 57
Copyright © Star Bilgisayar Yazılım Ofisi 2017
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0