Anasayfa » İhaleler » 3 Kalem 3 Kısım Havlu Alımı

3 kalem 3 kısım havlu alımı


İhaleyi Açan Firma : Jandarma Genel Komutanlığı
İhaleyi Konusu : 3 Kalem 3 Kısım Havlu Alımı

ŞARTNAME :

KAYIT SIRA NUMARASI 
23010
İŞİN TANIMI 
(3) KALEM,(3) KISIM HAVLU ALIMI
İŞİN MİKTARI 
(3) KALEM,(3) KISIM
İHALENİN YAPILACAĞI YER 
İZMİR J.TED.MRK.K.LIĞI
İRTİBAT TELEFONLARI 
0232 4794806-7847-7846-7845 -0232 4793943
İHALE KOMİSYONU 
2'NOLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ 
13 Şubat 2012 Pazartesi 10:00:00
GEÇİCİ TEMİNAT 
VAR
TESLİM YERİ 
İHALE DÖKÜMANI İÇERİSİNDEKİ İHTİYAÇ LİSTESİ VE TESLİM-TESELLÜM TAKVİMİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ 
8 TL
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ 
MAL MÜDÜRLÜKLERİ
TEDARİK USULÜ 
4734 SAYILI KİK, MADDE:19, AÇIK İHALE USULÜ
İHALE DOKÜMANININ  
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
İZMİR J.TED.MRK.K.LIĞI
İHALE DOKÜMANININ 
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
İZMİR J.TED.MRK.K.LIĞI
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜNDE BELİRTİLMİŞTİR.
İHALE İLAN METNİ
3 (ÜÇ) KALEM 3 (ÜÇ) KISIM HAVLU
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Jandarma Ted.Mrkz.K.lığı(Bornova/İzmir)

3 (ÜÇ) KALEM 3 (ÜÇ) KISIM HAVLU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası     :     2011/204408
1-İdarenin
a) Adresi      :     KEMALPASA CADDESI 35040 BORNOVA İZMİR
b) Telefon ve faks numarası     :     2324794806 - 2324793943
c) Elektronik Posta Adresi     :     ihlkom2ikm35@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı :     İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri :     JANDARMA DEPO KOMUTANLIĞI / BORNOVA / İZMİR
c) Teslim tarihi      :     TAAHHÜT KONUSU HAVLULAR (AYAK, BANYO VE YÜZ) SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN, 75 (YETMİŞBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer     :     J.TED.MRK.K.LIĞI BORNOVA-İZMİR
b) Tarihi ve saati     :     13.02.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler 
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 8 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.Tedarik Merkezi Komutanlığı Bornova/İzmir adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 2 NU’LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
AÇIKLAMALAR
1.KISIM:AYAK HAVLUSU:200.000 ADET,TESLİM SÜRESİ VE YERİ; 75 GÜN DEFATEN J.DEPO.K.LIĞI BORNOVA / İZMİR 2.KISIM:YÜZ HAVLUSU:550.000 ADET,TESLİM SÜRESİ VE YERİ; 75 GÜN DEFATEN J.DEPO.K.LIĞI BORNOVA / İZMİR 
3.KISIM:BANYO HAVLUSU:250.000 ADET,TESLİM SÜRESİ VE YERİ; 75 GÜN DEFATEN J.DEPO.K.LIĞI BORNOVA / İZMİR 

TEKNİK ŞARTNAME NO:HAZİRAN 2008 TEK.H.;05-85 B İLE ARALIK 2010 TEK.H.:05-85 B/EK-1 


Sayfa Yüklenme Süresi: 0,06 saniye.
İşletici Firma: Furkan Ajans | http://www.konyarehberi.net
Aksinne Mahallesi Gülşen Sokak No: 4 / B Meram / Konya
iletisim@konyarehberi.net    |     Telefon: 0 (332) 351 01 57
Copyright © Star Bilgisayar Yazılım Ofisi 2017
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0