Anasayfa » İhaleler » Peynir Alımı

Peynir Alımı


İhaleyi Açan Firma : Jandarma Genel Komutanlığı
İhaleyi Konusu : Peynir Alımı

ŞARTNAME :

KAYIT SIRA NUMARASI 
23108
İŞİN TANIMI 
4 KISIM PEYNİR alımı
İŞİN MİKTARI 
İHALENİN YAPILACAĞI YER 
23 NCÜ J.SNR.TÜM./TUG K.LIĞI/ŞIRNAK
İRTİBAT TELEFONLARI 
İHALE KOMİSYONU 
1'NOLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ 
16 Şubat 2012 Perşembe 10:00:00
GEÇİCİ TEMİNAT 
VAR
TESLİM YERİ 
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ 
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ 
TEDARİK USULÜ 
4734 SAYILI KİK, MADDE:19, AÇIK İHALE USULÜ
İHALE DOKÜMANININ  
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
İHALE DOKÜMANININ 
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
İHALE İLAN METNİ
PEYNİR SATIN ALINACAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 23.ncü Jandarma Sınır Tümen Kom.(Şırnak)
4 KISIM PEYNİR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası     :     2012/2977
1-İdarenin
a) Adresi     :     YESILYURT MAH. ULUDERE CAD. ŞIRNAK MERKEZ ŞIRNAK
b) Telefon ve faks numarası     :     4862181000 - 4862181033
c) Elektronik Posta Adresi     :     ihlkom23snr73@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı :     İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yerleri :     EK- A'DA BELİRTİLDİĞİ YERLER OLACAKTIR
c) Teslim tarihleri     :     EK-A 'DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLACAKTIR
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer     :     23 ÜNCÜ JANDARMA SINIR TÜMEN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/MERKEZ-ŞIRNAK 
b) Tarihi ve saati     :     16.02.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı 23 ÜNCÜ JANDARMA SINIR TÜMEN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/MERKEZ-ŞIRNAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 23 ÜNCÜ JANDARMA SINIR TÜMEN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/MERKEZ-ŞIRNAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


Sayfa Yüklenme Süresi: 0,05 saniye.
İşletici Firma: Furkan Ajans | http://www.konyarehberi.net
Aksinne Mahallesi Gülşen Sokak No: 4 / B Meram / Konya
iletisim@konyarehberi.net    |     Telefon: 0 (332) 351 01 57
Copyright © Star Bilgisayar Yazılım Ofisi 2017
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0