Anasayfa » İhaleler » Hizmet Ve Koğuş Binaları Bakım Onarım Ve Yapım İşi

Hizmet Ve Koğuş Binaları Bakım Onarım ve YApım İşi


İhaleyi Açan Firma : Jandarma Genel Komutanlığı
İhaleyi Konusu : Hizmet Ve Koğuş Binaları Bakım Onarım Ve Yapım İşi

ŞARTNAME :

KAYIT SIRA NUMARASI 
23040
İŞİN TANIMI 
(Gölpazarı/Bilecik) Hizmet Ve Koğuş Binaları Bakım Ve Onarımı yapım işi
İŞİN MİKTARI 
İdari Şartnamede Mevcuttur.
İHALENİN YAPILACAĞI YER 
2 NCİ J.EĞT.TUG.K.LIĞI/BİLECİK
İRTİBAT TELEFONLARI 
228 212 41 01 - 212 06 00
İHALE KOMİSYONU 
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ 
24 Ocak 2012 Salı 10:00:00
GEÇİCİ TEMİNAT 
VAR
TESLİM YERİ 
2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı / Bilecik
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ 
20 TL
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ 
Bilecik Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
TEDARİK USULÜ 
4734 SAYILI KİK, MADDE:19, AÇIK İHALE USULÜ
İHALE DOKÜMANININ  
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
2 NCİ J.EĞT.TUG.K.LIĞI/BİLECİK
İHALE DOKÜMANININ 
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
2 NCİ J.EĞT.TUG.K.LIĞI/BİLECİK
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
İdari Şartnamede Mevcuttur.
İHALE İLAN METNİ
İhale İlanı
2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı
5'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı (Gölpazarı/Bilecik) Hizmet Ve Koğuş Binaları Bakım Ve Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası     : 2011/211170

1-İdarenin
a) Adresi     : Bahçelievler Mah. 2'ncı Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 11060 Merkez 
Bilecik
b) Telefon ve faks numarası     : 2282124101 - 2282124101
c) Elektronik Posta Adresi     : jthk02601@jandarma.tsk.mil.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik 
Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer     : 5'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı (Gölpazarı/Bilecik)
c) İşe başlama tarihi     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi     : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer     : 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / 
Bilecik
b) Tarihi ve saati     : 24.01.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. 
b) Teknik Personel:
Adet     Pozisyonu     Mesleki Unvanı     Mesleki Özellikleri
1     İnşaat Teknikeri     İnşaat Teknikeri     En Az 2 Yıl Deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III. GRUP işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu İş İçin İhale Konusuna Denk Sayılacak Akademik Bölüm İnşaat Mühendisliğidir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / Bilecik adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / Bilecik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00


Sayfa Yüklenme Süresi: 0,06 saniye.
İşletici Firma: Furkan Ajans | http://www.konyarehberi.net
Aksinne Mahallesi Gülşen Sokak No: 4 / B Meram / Konya
iletisim@konyarehberi.net    |     Telefon: 0 (332) 351 01 57
Copyright © Star Bilgisayar Yazılım Ofisi 2017
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0