Anasayfa » İhaleler » Kesintisiz Güç Kaynaği 2012 Yili Bakim Ve Onarimi

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 2012 YILI BAKIM VE ONARIMI


İhaleyi Açan Firma : Jandarma Genel Komutanlığı
İhaleyi Konusu : Kesintisiz Güç Kaynaği 2012 Yili Bakim Ve Onarimi

ŞARTNAME :

KAYIT SIRA NUMARASI 
23113
İŞİN TANIMI 
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 2012 YILI BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI
İŞİN MİKTARI 
36 KALEM
İHALENİN YAPILACAĞI YER 
ANKARA J.TED.MRK.K.LIĞI/GÜVERCİNLİK
İRTİBAT TELEFONLARI 
TEL:0312 456 56 71-72 FAKS:0312 278 09 47
İHALE KOMİSYONU 
3'NOLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ 
10 Şubat 2012 Cuma 09:30:00
GEÇİCİ TEMİNAT 
VAR
TESLİM YERİ 
İHALE DOKÜMANININ İÇERİĞİNDE MEVCUTTUR.
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ 
7 TL
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ 
JANDARMA SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
TEDARİK USULÜ 
4734 SAYILI KİK, MADDE:19, AÇIK İHALE USULÜ
İHALE DOKÜMANININ  
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
ANKARA J.TED.MRK.K.LIĞI/GÜVERCİNLİK
İHALE DOKÜMANININ 
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
ANKARA J.TED.MRK.K.LIĞI/GÜVERCİNLİK
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
-
İHALE İLAN METNİ
BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Jandarma Ted.Mrkz.K.lığı(Güvercinlik/Ankara)

36 KALEM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 2012 YILI BAKIM ONARIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası     :     2011/206915
1-İdarenin 
a) Adresi     :     ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (ISTANBUL YOLU 5 INCI KM. CAREFOUR ALISVERIS MERKEZI KARSISI ) 06377 ETİMESGUT ANKARA
b) Telefon ve faks numarası     :     31245652-57- 58-59 - 3122780947
c) Elektronik Posta Adresi     :     ihlkom3ikm06@jandarma.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı :     İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer     :     SÖZLEŞMENİN EKİNDE YER ALAN EK-A LİSTEDE YER ALAN CİHAZLARIN KURULU OLDUĞU YERLERDİR.
c) Süresi :     İşe başlama tarihinden itibaren 335(ÜÇYÜZOTUZBEŞ) gündür
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer     :     J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI - GÜVERCİNLİK /ANKARA 
b) Tarihi ve saati     :     10.02.2012 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İSTEKLİLER; TS 12643 HİZMET YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR.BU BELGE İHALE AŞAMASINDA İLGİLİ İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. ANLAŞMALI SERVİSLERE AİT BELGELER KABUL EDİLMEYECEEKTİR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. HER TÜRLÜ ON LİNE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ YERİNDE MONTAJ VE/VEYA BAKIM ONARIM HİZMETİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 7 TRY (Türk Lirası) karşılığı J.TED.MRK.K.LIĞI/ ANKARA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ 1.1.e İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Sayfa Yüklenme Süresi: 0,05 saniye.
İşletici Firma: Furkan Ajans | http://www.konyarehberi.net
Aksinne Mahallesi Gülşen Sokak No: 4 / B Meram / Konya
iletisim@konyarehberi.net    |     Telefon: 0 (332) 351 01 57
Copyright © Star Bilgisayar Yazılım Ofisi 2017
Sitemizdeki tüm görsel ve yazılımsal materyaller izinsiz kullanılamaz. Sitemiz WC3 Standartlarına uygundur. XHTML 1.1  |  CSS 3.0